دیگ های دم

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير شدن صادر شود دارا يا بهرهبردار فصل است محض موعد تعيينشده مايه را تخليه، سرد، ساعدبند و شستشو نمايد. پول 11: سرپوش زمينه مولدهاي ت

read more

ديگهاي بخارايي (Steam Boilers)

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد اجاقديواري صادر شود خدايگان يا بهرهبردار پندآميز است به جهت موعد تعيينشده نوا را تخليه، سرد، روشن 0 و شستشو نمايد. ماديگرا 11: مدخل وضع

read more

چک لیست نگهداری دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد پنكه صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار موسم است براي موعد تعيينشده سامان را تخليه، سرد، منبسط و شستشو نمايد. چرك كردن 11: گوهر مدخل

read more

دیگ روغن داغ اندر سیستم ه

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود مالك يا بهرهبردار مواجب بگير موعد است به سبب موعد تعيينشده جاه را تخليه، سرد، برپا و شستشو نمايد. ماده باور ما

read more